เครื่องศึกษาลักษณะของแป้งโดห์

Brand : Chopin

Model : Mixolab

 

1.  เป็นเครื่องสำหรับศึกษาพฤติกรรมของโด (Dough) เมื่ออยู่ในสภาวะของการนวดผสม, การเพิ่มและลดอุณหภูมิ โดยเครื่องจะทำการวัดค่า torque (Nm) ของโด (Dough) ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการนวดแป้งและมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ 

 

2.  กราฟของตัวอย่าง สามารถใช้ในการศึกษาหรือเปรียบเทียบคุณสมบัติของโด (Dough) เพื่อใช้ในการผลิตหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยแสดงคุณสมบัติหรือพฤติกรรมของโด (Dough) ดังนี้ Water absorbtion,  Proteins weakening, starch gelatinisation, amylase activity และ Dough cooling (Retrogradation)

 

3.  ได้มาตรฐานตาม ICC 173 และ AACC54-60.01  สำหรับการศึกษาคุณสมบัติทางด้าน rheological ของ flours และ wholemeal